ויזת סוחרי אמנה E-1 ויזת

ויזת סוחרי אמנה ויזת E-1

ויזת E-1 מאפשרת לסוחרים, אזרחי מדינות שלהן אמנות סחר עם ממשלת ארה”ב, לשהות בארה”ב למטרת מסחר בין מדינתם לארה”ב.

דוגמא למסחר שכזה היא מכירה ויבוא של יהלומים מישראל לארה”ב או מסחר בשירותי טכנולוגיה בין שתי המדינות.

על מנת לקבל ויזת E-1 עליך לעמוד בתנאים הבאים:

  • הנך אזרח במדינה אשר לה אמנת סחר עם ממשלת ארה”ב.
  • הנך מגיע לעבוד בחברה בארה”ב אשר לפחות 50% מהבעלים הינם בעלי אזרחות ישראלית.
  • תפקידך בחברה המיוצגת הינו מנהל בכיר, מפקח או עובד בעל תפקיד מיוחד.
  • המסחר בין שתי החברות הינו חיוני.
  • היקף הסחר בין החברה המיוצגת לבין ארה”ב לא יפחת מ-51% מסך היקף הסחר הבינלאומי של החברה.
  • בכוונתך לעזוב את גבולות ארה”ב בסיום תפקידך בחברה בארה”ב.
  • ויזת E-1 מונפקת בדרך כלל לתקופה בת שנתיים עם אופציית הארכה לתקופה בלתי מוגבלת, בת שנתיים בכל פעם, וזאת, כל עוד קיימים קשרים עסקיים בין החברה המיוצגת לחברה בארה”ב וכל עוד מבקש האשרה עומד בתנאים האמורים לעיל.

מבקש האשרה רשאי להמשיך בהליך קבלת גרין קארד תחת כל קטגוריה אחרת.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לויזת נלווה E-1 ובן זוגו אף רשאי להגיש בקשה לעבוד בארה”ב.

הליך קבלת האשרה:

מסמכי הבקשה לויזת E-1 יוגשו למשרדי ההגירה האמריקאיים או לחילופין בקונסולייה האמריקאית במדינת התושבות של מבקש האשרה.

אדם אשר בקשתו לויזת E-1 אושרה בעודו שוהה מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת E-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי האשרה הנוכחית לויזת E-1. יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב, יהא חייב להגיש בקשה לויזת E-1 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת E-1. על כן, אנו ממליצים כי את הבקשה לויזת E-1 יש להגיש בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות של מבקש האשרה, עוד טרם ההגעה לארה”ב.

יצויין, כי אדם אשר מעוניין להכשיר את השטח למטרת מסחר בין החברה המיוצגת לחברה בארה”ב, לדוגמא: אדם אשר מגיע לארה”ב על מנת לפגוש אנשי עסקים אחרים, על מנת להעריך את השווקים האמריקאיים או על מנת לפתוח חברה בארה”ב, ניתן לעשות כן על ידי שימוש בויזת B-1 לעסקים.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה:

בהגיעך לארה”ב עם ויזת E-1, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזתך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-B1-B2, H, L, R, E-2, F/J/M או ל”גרין קארד”.