H-3 ויזת הכשרה

ויזת הכשרה H-3

ויזת הכשרה H-3 הינה ויזת אי-הגירה המאפשרת לבעלי נתינות זרה אשר מגיעים לארה”ב לעבור הכשרה במגוון תחומים כגון: חקלאות, מסחר, תקשורת, כלכלה, ממשל, תחבורה וכן בנושאים תעשייתיים. תחום ההכשרה היחיד אשר במפורש הוצא מכלל זה הינו תחום ההתמחות הרפואית. אחיות רשאיות, בנסיבות מסוימות, לקבל הכשרה בתחומן תחת ויזת הכשרה H-3, וסטודנטים אקסטרניים לרפואה בחופשת לימודים רשאים להתמחות לתקופה קצרה בבתי חולים בארה”ב.

ישנה מכסה מוגבלת של 3,000 אשרות הכשרה H-3 בכל שנה. האשרות מונפקות למשך תקופת זמן בת שנתיים. בן זוגו של מקבל האשרה וילדיו (רווקים מתחת לגיל 21) יהיו זכאים לקבל ויזת נלווה H-4.

הליך קבלת הויזה:

כל מסמכי הבקשה לויזה H-3 יוגשו על ידי המעסיק לרשויות ההגירה המתאימות בארה”ב. אדם אשר בקשתו לאשרה H-3 אושרה בעודו שוהה מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת H-3 בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אולם, אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי האשרה הנוכחית לויזת H-3. יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב, יהיה חייב להגיש בקשה לויזת H-3 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת H-3.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה:

בהגיעך לארה”ב עם ויזת H-3, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזת H-3 שלך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-B1-B2, H, L, E-1, E-2, F/J/M או ל”גרין קארד”.

א. המעסיק חייב להוכיח כי:

ההכשרה המבוקשת אינה נגישה בארץ תושבותו של מבקש האשרה (המוטב).

המוטב לא יהא מוצב בתפקיד בו במהלך הרגיל של העסקים מועסקים עובדים בעלי אזרחות אמריקאית או תושביה.

המוטב לא יעסוק בפעילות המניבה פירות עסקיים אלא אם כן פעילות שכזו קשורה קשר ישיר להכשרה.

ההכשרה תועיל לקריירה של המוטב מחוץ לארה"ב.

 

ב.תכנית ההכשרה חייבת להכיל את הדברים הבאים:

תיאור סוג ההכשרה, הפיקוח שניתן ומבנה תכנית ההכשרה.

פירוט הזמן אשר הושקע בפעילות אשר הניבה פירות עסקיים, אם הייתה פעילות שכזו.

פירוט השעות אשר הושקעו בכיתת הלימוד ו/או בהכשרה.

תיאור הקריירה מחוץ לארה"ב אשר המוטב ביקש את ההכשרה עבורה.

פירוט הסיבה בשלה המוטב אינו יכול לקבל את ההכשרה בארץ תושבותו וכן פירוט הסיבה בשלה ההכשרה חייבת להיעשות בארה"ב.

פירוט מקור התשלום אשר ישולם למוטב.

פירוט התועלת שהמעסיק הפיק ממתן ההכשרה.

ג.אופייה של תכנית ההכשרה:

תכנית ההכשרה לא תהא כללית ותכלול תכנית פרטנית ו/או יעדים ו/או משובי הערכה.

תכנית ההכשרה לא תהא מנוגדת לאופי העבודה הרגיל של המעסיק.

תכנית ההכשרה לא תהא למען מוטב שהוא כבר בעל מומחיות ו/או בעל הכשרה מובנית בתחום.

תכנית ההכשרה לא תהיה בתחום בו ניתן לומר בסבירות גבוהה כי לא יועיל מחוץ לארה"ב.

תכנית ההכשרה לא תביא לידי פעילות אשר תניב פירות עסקיים אלא אם כן פעילות שכזו קשורה קשר ישיר להכשרה.

תכנית ההכשרה תכלול אמצעים פיזיים מספקים וכח אדם מספק להוראת ההכשרה.

תכנית ההכשרה לא תנוצל להארכת הכשרתו המעשית של סטודנט זר.

ד.שונות:

בעל ויזת H-3 יכול לקבל היתר כניסה לגבולות ארה"ב עד 10 ימים לפני כניסת האשרה לתוקף.

לא תינתן לבעל ויזת H-3 אשר שהה שנתיים רצופות בארה"ב, הארכת ויזה, שינוי סטאטוס, או היתר כניסה לארה"ב תחת ויזת H או L, אלא אם כן בעל האשרה שהה מחוץ לארה"ב חצי שנה לפני כניסתה של הויזה לתוקף.

ה.סטודנטים אקסטרניים לרפואה:

בתי חולים רשאים להגיש בקשה לקבלת ויזת H-3 לתלמידים אקסטרניים בתנאים הבאים:

בית החולים מאושר על ידי ה- AMA (התאחדות הרופאים האמריקאית) או על ידי ה- AOA (התאחדות האוסטיאופתיים האמריקאית) למתן הכשרה או התמחות.

המוטב הינו סטודנט לרפואה אשר לומד בבית ספר לרפואה בחו"ל.

המוטב יועסק בפועל במהלך חופשתו מבית הספר לרפואה.

ו.אחיות:

נותן החסות רשאי להגיש בקשה לקבלת ויזת H-3 לאחיות בתנאים הבאים:

יש צורך מיידי במתן הכשרה לאחות.

ההכשרה המבוקשת אינה נגישה בארץ תושבותה של האחות.

ההכשרה מיועדת לייעל את איכות העבודה של האחות ושל מעסיקה מחוץ לארה"ב, תחת חזרתה לארץ תושבותה ובתנאים הבאים:

  • א. האחות הינה בעלת רישיון מלא ולא מוגבל לעסוק במקצועה בארץ התושבות בה קיבלה את הכשרתה
  • ב. המעסיק יצהיר כי האחות כשירה לעבור את מסלול ההכשרה וכי הוא מוסמך לתת הכשרה כזו בתחום שיפוטו.
ז.תכניות הכשרה לחינוך מיוחד:

על המוטב להגיע לארה"ב לשם קבלת הכשרה וניסיון מקצועי בחינוך ילדים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות ורגשיות.

במתקן ההכשרה יהיו צוות מקצועי ותכנית מובנית לשם מתן ההכשרה לחינוך מיוחד לילדים עם מוגבלויות ולשם מתן הכשרה וניסיון מקצועי למשתתפים בתכנית.

הדרישות לקבלת ויזת H-3 לשם הכשרה לחינוך מיוחד הן ייחודיות אך ורק לחינוך מיוחד ושונות מהדרישות לסוג הכשרה אחר, כמפורט להלן:

  • א. נושא של פיקוח אישי על ילדים הינו נושא משני בתכנית ההכשרה..
  • ב. על המוטב להחזיק בתואר ראשון BA או למעלה מזה בחינוך מיוחד, או להיות בשלבי סיום תואר ראשון BA או למעלה מזה בחינוך מיוחד, או בעל הכשרה מקיפה מוקדמת ו/או ניסיון מקצועי בחינוך ילדים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות ורגשיות.

ישנה מכסה מוגבלת של 50 אשרות למתן הכשרה לחינוך מיוחד.