J1 ויזת

ויזת משתלמים J-1 (תכניות חילופין)

רקע כללי:

ויזת J-1 מאפשרת לאדם הרוצה לקחת חלק בתכנית חילופין הממומנת על ידי בתי ספר, ארגונים מוסדות ובתי עסקים. על המשתתפים בתכנית החילופין העסקית להיות בעלי תואר ראשון או לחילופין, בעלי ניסיון של שנתיים בתחום ההכשרה. מטרת התכנית היא להגביר את ההבנה ושיתוף הפעולה ההדדי בין אזרחי ארה”ב לבין אזרחי המדינות השונות בתחום החינוך והתרבות. בסיומה של התכנית, המשתתפים הזרים אמורים לחזור לארץ המוצא על מנת ליישם שם את הניסיון והידע אשר צברו בארה”ב.

מכסת האשרות אינה מוגבלת. האשרה מונפקת לתקופת זמן תכנית החילופין.

תכניות החילופין כוללות השתלמויות ל:

סטודנטים בעלי תואר ראשון, אורחי ממשל, סטודנטים לרפואה המגיעים לארה”ב כמתמחים, צוות ויועצים למחנות קיץ, אנשי אקדמיה הממומנים על ידי אוניברסיטאות בפקולטות זמניות, מומחים בתחומים שונים אנשי עסקים ומתמחים בתחום התעשייה ומטפלת בתינוקות (קבועה/זמנית).

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק הויזה זכאים לויזת נלווה J-2 ובן זוגו אף רשאי להגיש בקשה לעבוד בארה”ב.

זכאות לויזת J-1:

אדם זכאי לויזת J-1 אם ברצונו לקחת חלק בתכנית חילופין בעלת אופי של לימודים/ מחקר או העשרה תרבותית, המאושרת על ידי משרד החוץ האמריקאי. על מבקש ויזת J-1 לעמוד בתנאים הנדרשים להתקבל לתכנית החילופין בחסות מוסד המוכר על ידי הממשל האמריקאי.

בעת הגשת הבקשה לקבלת ויזת J-1 על מבקש האשרה להצהיר ולהתחייב כי אין בכוונתו להגר לארה”ב או להשתקע בה, כי יש בידיו אמצעים כספיים לכלכל ולפרנס את עצמו במשך תקופת תכנית החילופין וכי יש מסמכים הקושרים אותו לארץ מוצאו, מה שיבטיח בסופו של דבר את חזרתו לשם בסיום התכנית.

ויזת סטודנטים F-1:

ויזת F-1 מאפשרת למעוניינים בכך, להשתתף בתכנית לימודים אקדמאית בארה”ב, במכללה/ אוניברסיטה/ תיכון/ בי”ס יסודי או בבי”ס על-יסודי.

הליך קבלת האשרה:

בראש ובראשונה, על כל תכניות הלימודים האמורות להיות מאושרות על ידי המוסדות אשר מעניקות חסות לתכניות אלו. מוסדות אלו יקבלו טפסי זכאות למעמד השתלמות בתכניות, אותם יחלקו למבקשי האשרה.

אדם אשר בקשתו להשתתף בתכנית החילופין אושרה בעודו שוהה מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת J-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי הויזה הנוכחית לויזת J-1.

יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב, יהא חייב להגיש בקשה לויזת J-1 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת J-1.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה:

בהגיעך לארה”ב עם ויזת J-1, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזתך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-B1-B2, H, L, R, E-1, E-2 או ל”גרין קארד”.